Projekt FAO „TAPE” pilotażowe badanie wydajności agroekologii w gospodarstwach rolnych.

  • by

We współpracy z międzynarodową organizacją Schola Campesina na przełomie 2020 i 2021 testujemy TAPE (Tool for Agroecology Perrfomance Evaluation) – Narzędzie Ewaluacji Wydajności Agroekologii rozwinięte w ramach FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Badanie prowadzone jest w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Bałkanach i Centralnej Azji. Testowanie TAPE odbędzie się na terytorium Województwa Śląskiego i Województwa Łódzkiego, gdzie zostanie poddane ocenie 15 agro-ekosystemów gospodarstw produkujących żywność, zlokalizowanych w odległości 40km od Częstochowy. Badania i wywiady odbędą się z rolnikami współpracującymi z Jurajską Kooperatywą Spożywczą.

Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na pozytywny wpływ agroekologii na środowisko, różnorodność biologiczną, dochody rolników, odporność oraz adaptację i łagodzenie skutków zmiany klimatu. Jednak wyniki te często pozostają fragmentaryczne: w studiach przypadku, w pojedynczych doświadczeniach lub obserwacjach terenowych, zwykle opartych na niejednorodnych metodach i danych, a także na różnych skalach i ramach czasowych.

„Dla nas TAPE jest narzędziem do oceny, na jakim etapie jesteśmy w przejściu na agroekologię, co osiągnęliśmy i na czym powinniśmy się bardziej skupić. Agroekologia nie jest statycznym punktem, ale procesem. W ten sam sposób 10 elementów Agroekologii przyjętych przez FAO pokazuje, że nigdy nie można zakończyć prac nad zwiększeniem różnorodności na poziomie gospodarstw, zdolności do synergii i recyklingu, zdolności do budowania i współtworzenia wiedzy oraz poprawy odpowiedzialności za kwestie zarządzania. Systemy żywnościowe oparte na agroekologii są bardziej odporne, równe i sprawiedliwe, a TAPE jest narzędziem, które pokazuje to za pomocą dowodów ”- powiedział Andrea Ferrante, agroekolog i koordynator Schola Campesina.

Potrzeba ujednolicenia dowodów dotyczących agroekologii była systematycznym zaleceniem wynikającym z różnych globalnych i regionalnych konsultacji dotyczących agroekologii organizowanych przez FAO w latach 2014–2018. Aby odpowiedzieć na te rekomendacje, FAO we współpracy z partnerami pozarządowymi opracowało narzędzie do oceny wydajności agroekologii (TAPE).

Opierając się na różnych istniejących metodach ewaluacji gospodarstw, TAPE jest wszechstronnym narzędziem. Mając na celu pomiar wielowymiarowej wydajności systemów agroekologicznych integruje różne wymiary zrównoważonego rozwoju. Stosuje podejście etapowe: bada przejście w kierunku agroekologii na poziomie gospodarstwa domowego / gospodarstwa rolnego, ale gromadzi również informacje i dostarcza wyniki w skali społeczności i terytorium. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby badanie było proste do przeprowadzenia i wymagało minimalnego szkolenia i gromadzenia danych.

Zobacz tłumaczenia prezentacji:

  1. 10 Elementów Agroekologii – Drogowskazy ku zwrównoważonym systemom rolnym i produkcji żywności (LINK PDF)
  2. KROK 1: Charakterystyka przemian agroekologicznych (LINK PDF)

Tłumaczenia z oryginałów: Barbara Niewiadomska

Korzyści i zastosowania TAPE

TAPE ma na celu dostarczenie decydentom i innym zainteresowanym stronom dowodów na temat tego, jak agroekologia może przyczynić się do tworzenia zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych.

Dostarczając dane i konkretne analizy w odniesieniu do różnych celów rozwojowych, TAPE może umożliwić współpracę międzysektorową i międzyresortową. Może również przyczynić się do wzmocnienia pozycji producentów poprzez autodiagnozę i ocenę poziomu konwersji i wydajności ich ekosystemu rolnego.

TAPE można również wykorzystać do ustalenia kierunku dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa na potrzeby projektowania, monitorowania i oceny projektów oraz do diagnozowania i porównywania wydajności różnych systemów rolniczych. TAPE może zatem wspomóc obserwacje i analizę w czasie, na poziomie gospodarstwa i na poziomie terytorialnym. Tym samym, TAPE może wesprzeć przekierowanie inwestycji publicznych na bardziej zrównoważone rolnictwo i systemy żywnościowe.

Może również stanowić ramy dla rządów i podmiotów publicznych w celu dostosowania i przeprojektowania programów badawczo-rozwojowych, a także usług doradczych dla rolnictwa i obszarów wiejskich, aby odpowiednio dostosowywać je do celów zrównoważonego rozwoju. Informacje zebrane przez narzędzie TAPE można wykorzystać do dostarczenia informacji o różnych wskaźnikach SDG, w tym 2.4.1 (zrównoważone rolnictwo), 1.4.2 (prawa do ziemi) lub 8.6.1 (różnorodność biologiczna).

Projekt finansowany ze środków Schola Campesina/FAO.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *