Badanie transformacji agroekologicznej z Jurajską Kooperatywą Spożywczą

  • by

Jurajska Kooperatywa Spożywcza we współpracy z międzynarodową organizacją Schola Campesina i Fundacją Agro-Perma-Lab, na zlecenie Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa zakończyła testowanie w gospodarstwach na terytorium Śląska i ziem Łódzkich narzędzia TAPE (Tool for Agroecology Perfomance Evaluation)- Narzędzie Ewaluacji Wydajności Agroekologii.

Badanie prowadzone było w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Bałkanach i Centralnej Azji- a ostatnio także w Polsce. Ocenie poddane zostało 15 agroekosystemów gospodarstw produkujących żywność, zlokalizowanych w odległości do ok. 40 km od Częstochowy. Badania i wywiady odbyły się z rolnikami współpracującymi z Jurajską Kooperatywą Spożywczą.

„Agroekologia jest tworzona oddolnie, wyrasta z żywego doświadczenia tych, którzy od tysięcy lat uprawiają ziemię i nadal, gospodarując na zaledwie 25% procentach gruntów rolnych, wytwarzają 70 procent spożywanej na świecie żywności”.

POSŁCUHAJ NAGRANIA: 10 ELEMENÓW AGROEKOLOGII

JAKIE SĄ CELE BADANIA I REZULTATY BADANIA?

CELE pilotażu badania TAPE

– dostarczy decydentom dowodów jak agroekologia przyczynia siędo tworzenia zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych.
– Dostarczy dane i konkretne analizy
– Umożliwi współpracę międzysektorową, międzyresortową
– Przyczyni się do wzmocnienia pozycji producentów poprzez autodiagnozę i ocenę poziomu konwersji i wydajności ich ekosystemu rolnego.

REZULTATY: poniżej

POZNAJ TAPE – prezentacja
POSŁUCHAJ – nagranie

ETAPY pilotażu badania TAPE

• Krok 0 – opis: kontekst, terytorium
• Krok 1 – stan agroekologii w gospodarstwie
• Krok 2 – szczegółowy stan agroekologii w gospodarstwie
• Krok 3 – analiza danych uczestników, informacja zwrotna dla rolników i społeczności

POSŁUCHAJ NAGRANIA

KROK 0 – opis: kontekst, terytorium

KONSULTACJE Z PARTNERAMI W REGIONIE – CHARAKTERYSTYKA TERYTORIUM

Marian Stępień, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zbigniew Czajkowski, pracownik w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kłobucku
Justyna Kapitan, ŚODR Częstochowa
Żródła internetowe

CECHY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, WARUNKI W REGIONIE, OBSZARY PRODUKCJI ROLNICZEJ, ITD
POSŁUCHAJ NAGRANIA

ETAP 1 – stan agroekologii w gospodarstwie

Zapoznaliśmy się z badaniem TAPE oraz platformą KoBo. Przetłumaczyliśmy dokumenty i ankietę. W kosultacjach mailowych oraz telefonicznych wyjaśniliśmy pytania i dokonaliśmy potrzebnych korekt.

ETAP 2 – szczegółowy stan agroekologii w gospodarstwie

Konsultacje z aktorami instytucyjnymi w regionie – dialog perspektyw.
Spotkaliśmy się z Marianem Stępień: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W kilkugodzinnej rozmowie Pan Stępień podzielił się swoją wiedzą dot. naszego regionu.

W gromadzeniu informacji pomogli nam: Justyna Kapitan: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Zbigniew Czajkowski: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłobucku. W rozmowie telefonicznej i korespondencji mailowej przekazali informacje nt. naszego regionu.

ETAP 3 – analiza danych uczestników, informacja zwrotna dla rolników i społeczności

Grupę 15 rolników podzililiśmy na 3 spotkania. W pierwszej części prezentowaliśmy TAPE, dane o regionie i Agroekologii. Rolnicy chętnie komentowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Potem przechodziliśmy do ankiety i wyjaśniania pytań. Rolnicy byli zgodni co do tego, że takie spotkania, dyskusje i badania są bardzo potrzebne. Niektórzy mają wątpliwości, czy to coś może zmienić, inni mają nadzieję na zmiany w rolnictwie. Temat Agroekologii zachęcił rolników do dyskusji i pierwsze nasze spotkanie trwało 4 godziny. W kolejnych już trzymaliśmy się harmonogramu, by spotkanie trwało 2 godziny. Uczestnicy badania widzą dużą potrzebę dotarcia z wiedzą agroekologiczną do innych rolników i konsumentów.

ETAP 4: badanie TAPE Step 2 – szczegółowe badanie gospodarstwa.

Do tego ok. 5 – godzinnego badania zostało zaproszone Gospodarstwo Słoneczna 25 z Michałowa Kłomnickiego. Małe gospodarstwo używające metod ekologicznych, uprawiające warzywa, zioła i owoce. Zajmujące się również przetwórstwem. Na swoim gospodarstwie, rolnicy zachowują nasiona starych odmian roślin uprawnych, podtrzymują tradycję spotkań w polu i ogrodzie by wiedza agroekologiczna była żywa.

REZULTATY: Raport z pilotażowego badania TAPE (Narzędzie Ewaluacji Stanu Agroekologii)

Testowanie TAPE przebiegało wśród rolników związanych z Jurajską Kooperatywą Spożywczą w Częstochowie. Gospodarstwa znajdują się w odległości ok. 40 km od Częstochowy na terenie województwa śląskiego i łódzkiego.

Jurajska Kooperatywa Spożywcza powstała w 2017 r. i jest oddolną inicjatywą. Zrzesza lokalnych agroekologicznych rolników i konsumentów wspólnie dbając  o dobro wspólne i Matki Ziemi.

W TAPE zostało przebadanych 15 rolników Krok 1 oraz 1 rolnik Krok 2.
3 spotkania badawcze z rolnikami przeprowadziły członkinie Kooperatywy: Wioletta Olejarczyk i Barbara Kurek.

OBEJRZYJ RAPORT Z BADANIA

ANALIZA: Raport FAO na podstawie zebranych ankiet i danych

Tłumaczenia oryginalnych elementów narzędzia TAPE z angielskiego na polski: Barbara Niewiadomska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *