Narzędziownik Edukatorów Agroekologii

Agroekologia jest sposobem życia i językiem Natury.

Nie daje się zredukować do zbioru technik i sposobów produkcji. Na każdym terytorium wprowadzana jest na wiele różnych sposobów, zgodnie z lokalnymi realiami i kulturą które wnosi, zawsze przy zachowaniu pełnego szacunku dla Ziemi.

 • Ogólnie o agroekologii

LINKI

Moduł 1. Metodyka szkolenia wg założeń Szkół Agroekologii www / dok

Przewodnik (BAG): Agroekologia – wiedza łączy pokolenia

Video: Czym jest Agroekologia – 10-dniowy trening Agro-Perma-Lab; Training Video (Short Video)

Video: Agroecology: Voices From Social Movements (Short Video)


Produkcja ekologiczna.

Agroekologia to praktyki produkcyjne oparte na zasadach ekologicznych. Podstawą dla wszystkich zasad agroekologii jest obserwacja i rozumienie ekosystemów i procesów w nich zachodzących.

 • Zintegrowana gospodarka glebowa
 • Gospodarka wodna
 • Dewersyfikacja i integracja w systemach rolnych
 • Chów i zarządzanie dobrostanem zwierzat
 • Produkcja roślinna i zintegrowane zarządzanie zdrowiem roślin (dodać: szczegóły dotyczące zintegrowanej ochrony przed szkodnikami)
 • Akwakultura
 • Recykling (w tym gospodarka odpadami rolniczymi i energia odnawialna – dodać w opisie podkategorii)
 • Mechanizacja i narzędzia agroekologiczne
 • Agroleśnictwo

LINKI

Moduł 3. Zmiany klimatu, metody agroekologii i samowystarczalność gospodarstw www / dok

Przewodnik: Zaprojektuj siedlisko – synergie agroekologii i permakultury

Podręcznik (EUL): Ziemia, która żywi

Poradnik: Agrobioróżnorodność i gospodarka w obiegu zamkniętym – poradnik dla edukatorów

Przewodnik (KŻZ): Konwersja czyli przestawianie gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne


Podejście terytorialne.

Terytoria są kluczowymi filarami agroekologii. Ludzie i społecznościmają prawo do zachowania materialnego i duchowego związku z zamieszkiwanymi ziemiami.

 • Samorządność terytorialna
 • Lokalne systemy żywnościowe
 • Zarządzanie zasobami naturalnymi w oparciu o społeczność
 • Podejścia oparte na lokalnych ekosystemach
 • Rynki lokalne i komercjalizacja

LINKI

Moduł 6. Planowanie współpracy dla Agroekologii: Polska Deklaracja Agroekologii www / dok

Publikacja: Polskie Stanowisko Agroekologii

Publikacja: Polityka na Talerzu: przewodnik po agroekologii i suwerenności żywnościowej

Badanie: FAO „TAPE” (Tool for Agroecology Performance Evaluation) – badanie wydajności agroekologii

Artykuły: organizacje agroekologiczne w regionie ECA


Prawa i dobra wspólne.

Ludzie są posiadaczami praw. Prawa zbiorowe i dostęp do dóbr wspólnych są głównymi filarami Agroekologii.

 • Dostęp do plonów i nasion
 • Dostęp do ziemi
 • Dostęp do wody
 • Dostęp do lasów
 • Zarządzanie gruntami i zasobami naturalnymi oparte na społeczności
 • Partycypacyjne planowanie przestrzenne

LINKI

Moduł 5. Prawa do wspólnych zasobów: ziemia, woda, nasiona, bioróżnorodność www / dok

Webinaria: Kurs Agro-Perma-Lab NASIONA

Ekspertyza (KŻZ): „Woda w rolnictwie” (streszczenie)


Wiedza i cyfryzacja.

Różnorodna wiedza i sposoby poznania właściwe dla naszych narodów i wspólnot są fundamentem agroekologii. Rozwijamy nasze sposoby poznania poprzez dialog między nimi.

 • Tradycyjna wiedza
 • Kultura jedzenia
 • Cyfryzacja systemów żywnościowych
 • Narzędzia cyfrowe prowadzone przez rolnika
 • Metodologia szkół agroekologicznych: (Współtworzenie wiedzy i uczenie się od rolnika do rolnika – dodać w opisie podkategorii)
 • Badania stosowane w rolnictwie
 • Przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie

LINKI

Moduł 7. Edukacja i transfer wiedzy w ekologii. Nowe pokolenie rolników i rolniczek www / dok

Webinaria Thursday Dialogues on Agroecology Schools

Narzędziownik Edukatorów Permakultury: przewodnik dobrych praktyk

Narzędziownik: Edukacyjne Scenariusze Agrobioróżnorodność, Prmakultura, Nasiona

Poradnik (Fundacja Ekorozwoju) RWS Od Rolnika do Rolnika


Uczucia i troska.

W agroekologii istotą światopoglądu jest równowaga pomiędzy naturą, wszechświatem i ludźmi. Stanowimy część ekosystemów i kosmosu.

 • Kosmowizja, duchowość i lokalne wierzenia
 • Kosmokultura/rolnictwo biodynamiczne
 • Połączenie człowieka z naturą
 • Poezja i opowiadanie historii

LINKI

Web-Doc: Ogród w Twoich Rękach / Garden in your Hands

Publikacja: Badanie dobrych praktyk i portrety nasienników

Podcast: Podwórkowe Opowieści Agroekologiczne

Podcast: Ludzie w rękach Nasion


Wspólnoty i organizacje

Agroekologia opiera się na kolektywach. Rodziny, społeczności, organizacje i ruchy społeczne mają kluczowe znaczenie dla rozkwitania agroekologii.

 • “Zarządzanie oparte na społeczności”
 • Ruchy zbiorowe / społeczne
 • Organizacje oddolne
 • Lokalne inicjatywy

LINKI

Moduł 4. Regionalne sieci współpracy, organizacje rolnicze i ekologiczne www / dok

Poradnik: Jak założyć społecznościowy dom nasion.

Treningi: APLab x Ulex zrównoważony aktywizm transformacji społeczno-ekologicznej

Przewodnik: Rolnictwo Wspierane przez Społecznośći

Metodyka Szkoły Agroekologii Schola Campesina


Samorządne rynki.

Autonomia agroekologii wypiera kontrolę globalnych rynków i prowadzi do samorządności społeczności.

 • Dostęp do zróżnicowanych rynków
 • Zrównoważone przetwarzanie żywności
 • Zrównoważone przechowywanie
 • Oparte na społeczności, alternatywne etykietowanie i certyfikacja produktów agroekologicznych
 • Zamówienia publiczne produktów agroekologicznych

LINKI

Moduł 8. Ekonomia społeczna, sieci dystrybucji żywności i lokalne rynki www / dok


Transformacja systemu żywności.

Wymagamy by przekazać kontrolę nad nasionami, bioróżnorodnością, ziemią i terytoriami, wodami, wiedzą i kulturą w ręce wspólnot, które żywią świat.

 • Mechanizmy partycypacyjnego dialogu politycznego
 • Zachęty-ubezpieczenia-i-systemy-dotacji
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Przepisy dotyczące agrochemikaliów i hormonów wzrostu (redukcja/eliminacja – instrumenty prawne do zaprzestania ich stosowania – tba w opisie podkategorii)
 • Systemy monitorowania i informacji o zmianach klimatu (jak reagować na wstrząsy CC – tba)
 • Tożsamość konsumentów i podnoszenie świadomości
 • Edukacja partycypacyjna i badania naukowe

LINKI

Moduł 2. Suwerenność żywnościowa, agroekologia i globalne zarządzanie rolnictwem www / dok

Publikacja: Polityka na Talerzu: przewodnik po agroekologii i suwerenności żywnościowej

Video: VII Międzynarodowa Konferencja La Via Campesina


Centralna rola kobiet.

Kobiety i ich wiedza, wartości, wizja i przywództwo mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i odgrywają główną rolę w agroekologii.

 • Wzmocnienie pozycji kobiet
 • Organizacje kobiece
 • Sprawiedliwy dostęp kobiet do nasion, ziemi i zasobów naturalnych
 • Dostęp kobiet do rynków i komercjalizacji
 • Dostęp kobiet do finansowania
 • Dostęp kobiet do wiedzy i informacji

LINKI

Moduł 9. Agroekologia i polityka: strategie wpływu na instytucje www / dok

Projekt: Agro-Perma-Lab Kobiece Mosty

Projekt: Horizon SWIFT


Znaczenie młodzieży.

Agroekologia może zapewnić młodym ludziom radykalną przestrzeń do włączenia się w społeczną i ekologiczną transformację, która dokonuje się w wielu naszych społeczeństwach.

 • Wzmocnienie młodzieży
 • Organizacje młodzieżowe
 • Równy dostęp młodzieży do nasion, ziemi i zasobów naturalnych
 • Dostęp młodzieży do rynków i komercjalizacji
 • Dostęp młodzieży do finansowania
 • Dostęp młodzieży do wiedzy i informacji

LINKI


Narzędziownik powstał na bazie doświadczeń z projektów:
Szkolenie Liderów Agroekologii w Polsce 2019 [LUSH Permaculture & Agroecology Fund]
Międzynarodowy Trening Agreokologii we Włoszech 2022 [Agroecology Fund]
Agroecology Schools Thursday Dialogues 2023 [RITA Współfinansowanie]

Kompedium będzie rozwijane w ramach projektu Polskiej Szkoły Agroekologii [HBS].