Curriculum Agroekologii

Cyklicznie organizujemy szkolenia na temat agroekologii dla lokalnych liderów i liderek. Nasz program obejmuje 9 modułów tematycznych:

Curriculum powstało na bazie programu i metodologii szkolenia organizacji trenerskiej Schola Campesina. Pierwszy program 10-dniowego szkolenia przeprowadził Andrea Ferrante, wieloletni działacz La Via Campesina, doświadczony trener ze Schola Campesina, praktykujący rolnik we Włoszech i konsultant procesów politycznych w rolnictwie przy ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO).

 1. Metodyka szkolenia i zapoznanie uczestników
 2. Suwerenność żywnościowa, agroekologia i globalne zarządzanie rolnictwem i żywnością
 3. Zmiany klimatu, metody agroekologii i autonomia gospodarstw
 4. Regionalne sieci współpracy: organizacje rolnicze i ekologiczne
 5. Prawa do wspólnych zasobów: Woda, Ziemia, Nasiona
 6. Planowanie współpracy dla Agroekologii: Polska Deklaracja Agroekologii
 7. Edukacja i transfer wiedzy w agroekologii: Nowe Pokolenie Rolników/czek
 8. Ekonomia społeczna, sieci dystrybucji żywności i lokalne rynki
 9. Agroekologia i polityka: strategie i mechanizmy wpływu

Program Szkolenia  | Metodyka Szkolenia | Curriculum Schola Campesina

W szkoleniu codziennie wzięli udział zewnętrzni eksperci, działacze i aktywiści, reprezentujący:

 • organizacje producentów żywności
 • inne ruchy społeczne lub organizacje pozarządowe, oraz
 • środowisko akademickie i legislacyjne

Różne bloki programu facylitowane były przez samych uczestników treningu, w obszarach ich specjalizacji.

KOORDYNACJA: Joanna Bojczewska joanna@agropermalab.org


TRENERZY


Andrea Ferrante
Schola Campesina – główny trener i pedagog szkolenia

Andrea jest agroekologiem i niezależnym konsultantem w dziedzinie polityki rolnej i agroekologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie planowania polityki rolnej i żywnościowej oraz rozwoju obszarów wiejskich, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (La Via Campesina) działającymi na rzecz wsparcia drobnego rolnictwa i produkcji żywności. Od 20 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo ekologiczne, jest członkiem spółdzielni socjalnej Bio, która posiada gospodarstwo we włoskiej prowincji Viterbo. Jest koordynatorem Schola Campesina Aps, międzynarodowej szkoły agroekologii znajdującej się w Biodistretto della Via Amerina e delle Forre (Civita Castellana, Viterbo, Włochy). Zobacz: Film z Forum Agroekologii w Mali z 2015 r. “Voices from the Social Movement” (7min) i (20min)

Agnieszka Wróblewska, Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces

Agnieszka jest psycholożka,  facylitatorką International Association of Process Oriented Psychology,  trenerką i superwizorką. Wraz z Tomaszem Teodorczykiem tworzy autorski program szkoleń i konsultacji dla trenerów/ trenerek w oparciu o metody psychologii społecznej i psychologii procesu, własne wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz pracę z organizacjami NGO w Polsce i zagranicą.

Tomasz Teodorczyk, Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces

Tomasz jest dyplomowanym psychoterapeutą i nauczycielem pracy z procesem Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu. Prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty oraz szkolenia i superwizje.  Jest tłumaczem książek A. Mindella oraz autorem artykułów o pracy z procesem. Zajmował się terapią i edukacją przez sztukę, współpracował z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz z International Society for Education through Art. Organizator projektów społecznych w Polsce i zagranicą.

Marcin Gerwin

Marcin jest specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju i demokracji deliberacyjnej, projektuje i koordynuje panele obywatelskie. Jest autorem książek „Żywność i demokracja”, „Żywność przyjazna dla klimatu” oraz przewodnika po panelach obywatelskich, prowadzi warsztaty self-care dla aktywistów w ramach Inicjatywy z Natury Rzeczy. Z wykształcenia politolog.

Aleksandra Bilewicz

Aleksandra  jest socjolożką, adiunktem w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Doktorat, obroniony w Instytucie Socjologii UW, poświęciła nowym polskim kooperatywom spożywczym z perspektywy antropologii ekonomicznej. Obecnie zajmuje się głównie historią społeczną spółdzielczości i socjologią rolnictwa (m.in. społecznymi skutkami dezagraryzacji). Wspólnie z dr Bartłomiejem Błesznowskim redaguje serię wydawniczą “Kooperatyzm”, której celem jest przybliżenie zapomnianych idei i tradycji polskiej spółdzielczości.

Marta Łukowska – koordynatorka ds. projektowania narzędzi badawczych i studiów przypadku

Marta jest doktorą psychologii, studentką Ekologicznego Uniwersytetu w Grzybowie i działaczką Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska, Jest na drodze do zostania ekopsycholożką, pszczelarką i rolniczką ekologiczną.

Bogdan Chara, rolnik w gospodarstwie EKORAB

Bogdan jest z wykształcenia ślusarzem, a z wyboru i zamiłowania rolnikiem. Od 1980 r. samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne, które od 2004 r. posiada certyfikat ekologiczny. Gospodarstwo nastawione jest na samowystarczalność i niezależność. Przy wszystkich działaniach podejmowanych w gospodarstwie bierze się pod uwagę dobro środowiska i natury.

dr hab. Zbigniew Karaczun, SGGW

Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun jest profesorem w Katedrze Ochrony ŒŚrodowiska SGGW w Warszawie.   Prowadzi badania w zakresie zarządzania œśrodowiskowego, polityki zrównoważonego rozwoju, europeizacji polityki ekologicznej Polski oraz oddziaływania przemysłu na œśrodowisko, ze szczególnym uwzględnieniem agrosystemów.  Jako przedstawiciel PKE  w 1994 r.  współtworzył  sieć organizacji ekologicznych działających w regionie œśrodkowej i wschodniej Europy w obszarze ochrony klimatu: Climate Action Network Central and Eastern Europe; od 1994 do 1999 roku był dyrektorem tej sieci, a następnie do 2004 roku przewodniczącym Rady Doradczej CAN CEE.

Denise DostatnyKrajowy Bank Nasion

Denise od 2004 r. pracuje w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (KCRZG-IHAR-PIB) w Radzikowie. Jest zaangażowana w wiele działań mających na celu popularyzację ochrony różnorodności biologicznej w obszarach wiejskich. Jest kuratorem kolekcji dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz kuratorem herbarium KCRZG. Prowadzi wykłady i szkolenia dla uczniów, studentów rolników, hobbystów oraz  pracowników Ośrodków Doradztwa rolniczego zarówno w siedzibie Instytutu w Radzikowie jak też na terenie całego kraju. Opublikowała kilkadziesiąt prac, zarówno naukowych, jak i popularno-naukowych.

Edyta Jaroszewska-NowakEkoland ZachodniopomorskiSolidarność NSZZRI

Edyta jest rolniczką i aktywistką, prowadzi 10-hektarowe gospodarstwo ekologiczne w województwie zachodniopomorskim. Jest wiceprzewodnicząca zachodniopomorskich struktur Solidarności Rolników Indywidualnych, członkinią Stowarzyszenia Ekoland i Nyeleni Polska. Od wielu lat angażuje się  w obronę rolnictwa przed GMO oraz  ochronę bioróżnorodności i praw rolników do ziemi i nasion.

Agnieszka MakowskaKoalicja Żywa ZiemiaNyeleni Polska

Agnieszka jest ekoogrodniczką  dostarczającą warzywa do kooperatyw w Płocku i Warszawie, współzałożycielką i członkinią Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska związaną z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym, koordynatorką  Koalicji Żywa Ziemia. Przed okresem rolniczym, przez wiele lat była związana z Azją Środkową, gdzie między innymi pracowała na rzecz dostępu do czystej wody pitnej na terenach wiejskich.

Ewa Smuk-Stratenwerth, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

Ewa jest z wykształcenia biologiem-antropologiem. Skończyła też studia podyplomowe z filozofii u prof. Michała Hellera na kierunku: Religia i Nauka. Założyła i prowadzi Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Jest wspózałożycielką i dyrektorką Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO. Wraz z mężem Peterem, od ponad 20 lat prowadzi w Grzybowie na Mazowszu gospodarstwo ekologiczne z bio-piekarnią i serowarnią. Jest jedną z inicjatorek ogólnopolskiej akcji „Rodzić po ludzku”. Członek Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego.

Peter Stratenwerth, Gospodarstwo, serowarnia i Piekarnia tradycyjna chlebów Hruby

Peter jest rolnikiem ekologicznym i doświadczonym edukatorem, od 1989 prowadzi w Grzybowie na Mazowszu gospodarstwo ekologiczne oraz wypiek chleba w piekarni HRUBY i wytwarzanie sera żółtego dojrzewającego zgodnie z recepturą, która poznał w szwajcarskich Alpach.

Marcin Wójcik

Marcin jest rolnikiem, hodowcą bydła, prezesem Stowarzyszenia Hodowców Bydła “Pastwisko” i  właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą ekologicznego mięsa. Jego pasją jest agroleśnictwo. Z wykształcenia leśnik, zootechnik, pszczelarz. Jest członkiem Nyeleni Polska.

Monika OnyszkiewiczFundacja Ekorozwoju

Monika od 2006 r. prowadzi warsztaty z osobami dorosłymi  zarówno w Polsce, jak i za granicą, dotyczące szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.  Od 2013 r. współtworzy i prowadzi zajęcia edukacyjne dla szerokiej grupy odbiorców EkoCentrum Wrocław. W latach 2003–2016 koordynowała i współtworzyła Jarmarki Ekologiczne – cykliczne wydarzenie organizowane w centrum Wrocławia, które miało połączyć   teorię zrównoważonego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji z praktycznym dostępem do lokalnych, ekologicznych produktów.    Od 2014 r. aktywnie pracuje w ramach międzynarodowej sieci URGENCI z aktywistami z całej Europy nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach tzw. Grup RWS (Rolnictwa Wspieranego Społecznie).

Marcin Migała, rolnik ekologiczny w RWS Marianka

Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia

Justyna jest prawniczką i legislatorką specjalizującą się w zagadnieniach związanych z polityką jakości w rolnictwie, pomysłodawczynią i autorką ustawy o produktach regionalnych i tradycyjnych. Była negocjatorką w obszarze „Polityka Jakości” w rolnictwie podczas akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jest przedstawicielką Polski w Grupie Roboczej Rady UE oraz Komitecie Zarządzającym KE do ds. produktów regionalnych i tradycyjnych. doktorantką  na Wydziale Nauk o Żywieniu i Konsumpcji SGGW i wykładowczynią na podyplomowych studiach „Prawo o żywności” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. członkinią Stowarzyszenia „Prawnicy na rzecz zwierząt”. Dziennikarka radiowa i telewizyjna zajmująca się tematyką rolnictwa, ekologii i zwierząt, rzeczniczka Koalicji Żywa Ziemia w ramach obywatelskiej inicjatywy europejskiej Good Food Good Farming.

Ramona DominiciouLa Via Campesina

Ms. Ramona Ioana Duminicioiu is a peasant from Transylvania region în Romania and one of the founders (2009) and a member of the of Eco Ruralis – a national peasant association, member of La Via Campesina Europe. She is involved în Eastern European peasant articulation, processes and actions, in the Nyeleni Europe movement for Food Sovereignty. In 2016 she was elected as member in the Coordination Committee of the European Coordination Via Campesina. At international level, she is a member of the Civil Society Mechanism for the relations with the UN Committee on World Food Security (CSM-CFS) – representing food producers on behalf of La Via Campesina. Since 2016, she has been  coordinating La Via Campesina Europe’s work on the implementation of the UN “Declaration on the Rights of Peasants and other people working in rural areas” in the European region.

Ewa Sufin-JacquemartFundacja Strefa Zieleni

Ewa jest prezeską Fundacji Strefa Zieleni, członkinią Rady i koordynatorką “Zielonego Centrum” Kongresu Kobiet, publicystką magazynu “Zielone Wiadomości” i jedną ze “sterniczek” Koalicji Żywa Ziemia na rzecz agroekologii i innej polityki rolnej. Jest absolwentką UW i paryskiej Sorbony w dziedzinie socjologii, a także studiów we Francji w zakresie Ekonomii i Zarządzania Terytorium i Środowiskiem oraz Prognostyki strategicznej, środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od 2012 pracuje i działa społecznie w Polsce, gdzie buduje ekologiczne platformy współpracy i rozwija świadomość ekologiczną Polek i Polaków.

Projekt Agro-Perma-Lab 2019 finansowany jest przez LUSH Permaculture & Agroecology FUND.
Partnerzy projektu: Schola CampesinaEkologiczny Uniwersytet Ludowy,  Permakultura.edu.pl