Program stypendialny: sztuka x permakultura

W ramach naszego projektu The Supermarket Museum: Living together within limits wspartego przez Culture of Solidarity Fund Agro-Perma-Lab oferuje 8 stypendiów artystom i edukatorom permakultury na wspólną pracę przy web-docu (dokumentu sieciowego) Garden in your Hands / Supermarket Museum.

CEL: Celem PROGRAMU STYPENDIALNEGO jest umożliwienie udziału osobom ze środowisk uznanych za „zagrożone wykluczeniem” (w tym takich dziedzin życia jak niepełnosprawność fizyczna lub inna; status migracyjny/obywatelski; status finansowy/ekonomiczny; pochodzenie etniczne/mniejszość; ciężka/przewlekła choroba, dyskryminacja ze względu na płeć, geograficzny dostęp do możliwości); gdzie projekt może wzmocnić pozytywne włączenie społeczne, gospodarcze lub polityczne oraz wzmocnienie międzykulturowych, europejskich relacji solidarności między osobami, społecznościami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie ze Statutem Fundacji Agro-Perma-Lab.

DLA KOGO: Artyści profesjonalni i amatorzy oraz edukatorzy permakultury z krajów
uczestniczących w programie: Polska, Ukraina, Czechy, Niemcy, Hiszpania mogą
ubiegać się o Stypendium, kontaktując się bezpośrednio z koordynatorkami projektu.

PROCES PRZYZNAWANIA: Przydział stypendiów odbywa się na podstawie anonimowej selekcji kandydatów przez koordynatorów projektu Muzeum Supermarketu, opartego na identyfikacji i ewaluacji
potrzeb zgłaszających. Przyznane zostaną stypendia umożliwiające skompletowanie i złożenie artefaktu własnej pracy twórczej na dokument sieciowy (web-doc) „Muzeum Supermarketu”.

HARMONOGRAM: Uczestnicy zostaną wybrani w okresie styczeń-marzec 2021 r. na podstawie zgłoszeń. Prace mają się zakończyć w okresie maj-czerwiec 2021. Promocja projektu zaplanowana jest na październik-listopad 2021.

OCHRONA TOŻSAMOŚCI: W zakresie ochrony tożsamości Stypendystów informacja o przyznanych stypendiach będzie dostępna wyłącznie dla grantodawcy oraz na każde żądanie związane z prawnymi i finansowymi obowiązkami Fundacji .

Zobacz zrealizowane prace w ramach programu stypendialnego:

Web-Doc: Garden in Your Hands
Manifesto Edukatorów Permakultury
Web-Doc: Supermarket Museum
Manifesto Artystów

Artykuł o projekcie