Projekt FAO „TAPE” (Tool for Agroecology Performance Evaluation) – badanie wydajności agroekologii

We współpracy z międzynarodową organizacją Schola Campesina na przełomie 2020 i 2021 testujemy TAPE (Tool for Agroecology Perrfomance Evaluation) – Narzędzie Ewaluacji Wydajności Agroekologii rozwinięte w ramach FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Badanie prowadzone jest w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Bałkanach i Centralnej Azji. Testowanie TAPE odbędzie się na terytorium Województwa Śląskiego, gdzie zostanie poddane ocenie 15 agro-ekosystemów gospodarstw produkujących żywność. Badania i wywiady odbędą się z rolnikami współpracującymi z Jurajską Kooperatywą Spożywczą.

Korzyści i zastosowania TAPE

TAPE ma na celu dostarczenie decydentom i innym zainteresowanym stronom dowodów na temat tego, jak agroekologia może przyczynić się do tworzenia zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych.

Dostarczając dane i konkretne analizy w odniesieniu do różnych celów rozwojowych, TAPE może umożliwić współpracę międzysektorową i międzyresortową. Może również przyczynić się do wzmocnienia pozycji producentów poprzez autodiagnozę i ocenę poziomu konwersji i wydajności ich ekosystemu rolnego.

TAPE można również wykorzystać do ustalenia kierunku dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa na potrzeby projektowania, monitorowania i oceny projektów oraz do diagnozowania i porównywania wydajności różnych systemów rolniczych. TAPE może zatem wspomóc obserwacje i analizę w czasie, na poziomie gospodarstwa i na poziomie terytorialnym. Tym samym, TAPE może wesprzeć przekierowanie inwestycji publicznych na bardziej zrównoważone rolnictwo i systemy żywnościowe.

Może również stanowić ramy dla rządów i podmiotów publicznych w celu dostosowania i przeprojektowania programów badawczo-rozwojowych, a także usług doradczych dla rolnictwa i obszarów wiejskich, aby odpowiednio dostosowywać je do celów zrównoważonego rozwoju. Informacje zebrane przez narzędzie TAPE można wykorzystać do dostarczenia informacji o różnych wskaźnikach SDG, w tym 2.4.1 (zrównoważone rolnictwo), 1.4.2 (prawa do ziemi) lub 8.6.1 (różnorodność biologiczna).

Zobacz tłumaczenia prezentacji:

  1. 10 Elementów Agroekologii – Drogowskazy ku zwrównoważonym systemom rolnym i produkcji żywności (LINK PDF)
  2. KROK 1: Charakterystyka przemian agroekologicznych (LINK PDF)

„Dla nas TAPE jest narzędziem do oceny, na jakim etapie jesteśmy w przejściu na agroekologię, co osiągnęliśmy i na czym powinniśmy się bardziej skupić. Agroekologia nie jest statycznym punktem, ale procesem. W ten sam sposób 10 elementów Agroekologii przyjętych przez FAO pokazuje, że nigdy nie można zakończyć prac nad zwiększeniem różnorodności na poziomie gospodarstw, zdolności do synergii i recyklingu, zdolności do budowania i współtworzenia wiedzy oraz poprawy odpowiedzialności za kwestie zarządzania. Systemy żywnościowe oparte na agroekologii są bardziej odporne, równe i sprawiedliwe, a TAPE jest narzędziem, które pokazuje to za pomocą dowodów ”– powiedział Andrea Ferrante, agroekolog i koordynator Schola Campesina.


Projekt został sfinansowany ze środków Schola Campesina/FAO.
Koordynacja: Joanna Bojczewska
Badanie: Wioletta Olejarczyk, Barbara Kurek
Tłumaczenia: Barbara Niewiadomska