Statut Fundacji Agro-Perma-Lab

PREAMBUŁA
Mając na uwadze doniosłość społeczną kwestii permakultury, agroekologii, suwerenności żywnościowej, bioróżnorodności, ekonomii społecznej, kooperatywizmu, głębokiej ekologii, innowacji i transformacji społecznej oraz osobistej i potrzebę powołania Fundacji, która będzie realizowała zakreślone cele, dzięki wsparciu oddolnego ruchu społecznego Nyeleni oraz dzięki akcji crowdfundingowej, pozwalającej zebrać niezbędne środki finansowe i organizacyjne do założenia Fundacji, w tym do zebrania niezbędnego funduszu założycielskiego, świadome odpowiedzialności i nadziei jaką wielu pokłada w tej organizacji, niniejszy statut przyjmujemy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Agro-Perma-Lab, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez:
–  Joannę Bojczewską,
–  Weronikę Koralewską
zwane dalej Fundatorkami, oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Joannę Zys w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37/5 w dniu 4.09.2020 (Repertorium numer 3202/2020).

2. Fundusz założycielski Fundacji został zebrany dzięki wsparciu oddolnego ruchu społecznego Nyeleni oraz dzięki akcji crowdfundingowej.

3. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem ani partią polityczną.

4. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Opole.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i UE.

3. Dla celów współpracy z organizacjami zagranicznymi, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 3

1. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny (logo). Fundacja używa również innych oznaczeń oraz pieczęci według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.

§ 4

1.  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2.  Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rolnictwa.

3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych uchwalanych przez Zarząd.

CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz rozwoju edukacji o następujących obszarach, zwanych dalej Obszarami Działań Fundacji: permakulturze, agroekologii, suwerenności żywnościowej, bioróżnorodności, ekonomii społecznej, kooperatywizmu, głębokiej ekologii, innowacji i transformacji społecznej i osobistej;

2) inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat Obszarów Działań Fundacji;

3) podejmowanie inicjatyw badawczych i analiz w dziedzinie Obszarów Działań Fundacji;

4) podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych w dziedzinie Obszarów Działań Fundacji;

5) integrowanie i tworzenie sieci edukatorów i edukatorek w dziedzinie Obszarów Działań Fundacji;

6) rozwijanie innowacyjnych programów, narzędzi i metodologii pedagogicznych w Obszarach Działania Fundacji;

7) wpływanie na na rozwój świadomości ekologicznej i społecznej, opartej na głęboko ekologicznych wartościach transformacji;

8) przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej ludzkości;

9) szerzenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy Ziemi i ludzkości;

10) wspomaganie samorealizacji ludzi we wszystkich aspektach życia, ich duchowego i twórczego rozwoju;

11) propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) projektowanie, organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów edukacyjnych;
2) organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjno-oświatowej, skierowanej do różnych grup społecznych;
3) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych;
4) przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu Obszarów Działania Fundacji;
5) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi;
6) tworzenie sieci współpracy edukatorów i edukatorek z Obszarów Działania Fundacji oraz podnoszenie ich kompetencji;
7) gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących Obszarów Działania Fundacji;
8) prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej;
9) inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej dotyczącej tematyki Obszarów Działania Fundacji;

10) wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami i organizacjami z Polski i innych krajów;

11) inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju;

12) podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie;
13) finansowanie działalności statutowej.

§ 7

Działalność Fundacji mieści się w zakresie następujących działalności o charakterze pożytku publicznego (z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

1) ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 8

Działalność Fundacji mieści się w zakresie następujących celów przewidzianych przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (artykuł 17, punkt 1, ustęp 4):

1) działalność naukowa;

2) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;

3) działalność kulturalna;

4) ochrona środowiska;

5) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopatrzenia wsi w wodę;

6) ochrona zdrowia.

§ 9

1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w instytucjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundatorki nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania Fundacji.

§ 11

1.  Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a)  darowizn, spadków, zapisów,
b)  dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych,
c)  zbiórek i imprez publicznych,
d)  praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji,
e)  odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f)  odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.
2.  Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

§ 12

Majątek i dochody Fundacji nie mogą być:
1.  wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorek, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2.   przekazywane na rzecz Fundatorek, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywane na rzecz Fundatorek, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Fundacji;
4. wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorki, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1.    Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do kompetencji Zarządu należy:
a)    organizowanie bieżącej działalności Fundacji,
b)    uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c)    pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
d)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g)    decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach.
2.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Fundacji oraz Wiceprezes Fundacji, a w przypadku poszerzenia składu Zarządu – członek Zarządu.

4. Pierwszy składu Zarządu powołują i odwołują Fundatorki.

5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

6. Kolejny Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorki.

7. Zarząd powołany jest na okres 1 roku. W przypadku odwołania, śmierci bądź rezygnacji członków zarządu przed upływem kadencji, bądź koniecznością poszerzenia składu Zarządu, zgodnie z ust.2, Fundatorki mogą powołać kolejnego członka Zarządu, w trakcie trwania kadencji. Jeżeli po upływie dwuletniej kadencji nowy Zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

8. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

9. Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatorki, bądź każdego członka Zarządu.

11. W posiedzeniu Zarządu winien uczestniczyć Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

12. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, lub odwołania przez Fundatorkę.

13. Prezes Fundacji może posługiwać się tytułem Dyrektora Fundacji.

§ 15

1.   Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jednak w takim przypadku za przyjęciem uchwały muszą opowiedzieć się co najmniej dwaj członkowie Zarządu.
2.  O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTOWANIA FUNDACJI

§ 16

  1. Każdy z członków Zarządu, może reprezentować Fundację samodzielnie.
  2. Zarząd na podstawie uchwały może udzielać pełnomocnictw szczególnych do podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 17 

Zmian w statucie, w tym celów statutowych Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały, większością 2/3 głosów wszystkich członków. Zmiana celów działania Fundacji wymaga również zgody wszystkich Fundatorek.

§ 18

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.  Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów.

§ 19

1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.  Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut uchwalono i przyjęto 5.09.2020.