Idee, które nam przyświecają

Jedzenie jest polityczne. To, jak uprawiamy glebę, sposób dystrybucji produktów i ich ceny, wynagrodzenie rolników i wreszcie prawo ludności lokalnej do ziemi – to wszystko ma wymiar systemowy. Jednak dzisiaj te aspekty produkcji żywności są spychane na dalszy plan, a wiedza o pochodzeniu naszego jedzenia – często trudno dostępna.

Dlatego musimy zacząć zwijać długie łańcuchy dostaw i uwolnić ziemię spod presji rynku. Postawić na agroekologię i permakulturę, ale traktować je jako sposób na zmianę całego systemu, a nie losów pojedynczych osób.

Dowodem na to, że metody te mają szansę pomóc zreformować system żywności, są kraje Globalnego Południa, gdzie agroekologia stała się sposobem na lepsze życie, walkę z głodem, ubóstwem i wykluczeniem.

Dlatego, że to czego potrzebujemy dzisiaj najbardziej, to nie budowanie pięknych, ekologicznych schronów w izolacji od reszty społeczeństwa, ale wspólne działanie na rzecz redefinicji systemu żywnościowego i współczesnego rolnictwa. Tak by nikt nie pozostał z tyłu.

Wierzymy, że agroekologia i permakultura mogą stać się częścią wielkiej transformacji systemowej i jako działanie o wymiarze politycznym – naprawić świat. A my chcemy być częścią tej zmiany. 

Deklaracja Agroekologii

Wcielając te idee w czyn, byłyśmy inicjatorkami stworzenia polskiej wersji Deklaracji Agroekologii podpisanej podczas Międzynarodowego Forum na rzecz Agroekologii, które odbyło się w Nyeleni Center w Mali, między 24 a 27 lutego 2015 roku. 

Agroekologia jest sposobem życia i językiem Natury, którego uczymy się jako jej dzieci. Nie jest to po prostu zbiór technik i sposobów produkcji. Nie może być wprowadzana wszędzie w ten sam sposób. Oparta jest na zasadach, które, jakkolwiek mogą być podobne na naszych wszystkich zróżnicowanych terytoriach, mogą być i są wprowadzane w życie na wiele różnych sposobów, gdzie każdy sektor dodaje własne barwy do ich lokalnej rzeczywistości i kultury, jednocześnie szanując zawsze Matkę Ziemię i nasze wspólne wartości.

Praktyki produkcyjne Agroekologii (takie jak uprawa międzyplonów, tradycyjne rybołówstwo, pasterstwo wędrowne, połączenie upraw z leśnictwem, hodowlą zwierząt i rybołówstwem, nawożenie, kompostowanie, stosowanie lokalnych nasion i paszy itd.) oparte są na zasadach ekologicznych, takich jak wspomaganie życia biologicznego w glebie, recykling składników odżywczych, dynamiczne zarządzanie bioróżnorodnością i oszczędność energii bez względu na skalę. Agroekologia drastycznie zmniejsza poziom nakładów zewnętrznych, łączących się z koniecznością zakupów od przedsiębiorstw przemysłowych. Nie używa się chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych hormonów, GMO i innych nowych niebezpiecznych technologii.

Terytoria są fundamentalnym filarem Agroekologii. Narody i społeczności mają prawo do zachowania swoich własnych materialnych i duchowych związków z zamieszkiwanymi przez siebie ziemiami. Są uprawnione do zabezpieczania, rozwijania, kontrolowania i rekonstrukcji właściwych im zwyczajowo struktur społecznych i administrowania własnymi ziemiami i terytoriami, w tym łowiskami, zarówno pod względem społecznym, jak i politycznym. Oznacza to pełne uznanie ich praw, tradycji, zwyczajów, systemów praw własności i instytucji, i stanowi o uznaniu prawa narodów do samostanowienia i autonomii.

Zbiorowe prawa i dostęp do Dóbr Wspólnych są głównymi filarami Agroekologii. Dzielimy dostęp do terytoriów, które są domem dla różnych grup ludzi, i mamy rozbudowane zwyczajowe systemy w celu regulacji tego dostępu oraz unikania konfliktów, i chcemy je zachować i wzmocnić.

Różnorodna wiedza i sposoby poznawania właściwe dla naszych narodów są fundamentem agroekologii. Rozwijamy nasze sposoby poznawania poprzez dialog pomiędzy nimi (diálogo de saberes). Nasze procesy uczenia się oparte są na powszechnej edukacji, są horyzontalne i polegają na bezpośredniej wymianie wiedzy (peer-to-peer). Odbywa się ona w naszych własnych ośrodkach szkoleniowych i lokalnie (rolnicy uczą rolników, rybacy rybaków itd., i zachodzi również pomiędzy pokoleniami, wiedzą wymieniają się ludzie młodzi i starsi). Agroekologia rozwija się dzięki innowacjom, badaniom, selekcji upraw i inwentarza żywego, oraz hodowli.

Istotą naszej wizji kosmosu jest niezbędna równowaga pomiędzy naturą, wszechświatem a istotami ludzkimi. Uznajemy fakt, że jako ludzie jesteśmy tylko częścią natury i wszechświata. Dzielimy związek duchowy z naszymi ziemiami i z całą siecią życia. Kochamy nasze ziemie i nasze narody, wiemy, że bez tej miłości nie będziemy w stanie obronić Agroekologii, walczyć o nasze prawa ani nakarmić świata. Odrzucamy przekształcanie w towar jakichkolwiek form życia.

Rodziny, społeczności, kolektywy, organizacje i ruchy społeczne są żyzną glebą, na której rozkwita Agroekologia. Kolektywna samoorganizacja i działanie są tym, co umożliwia rozpowszechnienie Agroekologii, budowanie lokalnych systemów żywnościowych i skuteczny opór wobec korporacyjnej kontroli naszego systemu żywnościowego. Kluczowym elementem jest solidarność pomiędzy narodami oraz mieszkańcami wsi i miast.

Autonomia Agroekologii eliminuje kontrolę globalnych rynków i umożliwia samorządność społeczności. Oznacza to, że minimalizujemy użycie środków kupowanych na zewnątrz. Wymaga to przekształcenia rynków tak, by opierały się na zasadach ekonomii solidarnościowej i etyce odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Sprzyja powstawaniu bezpośrednich i sprawiedliwych łańcuchów dystrybucji. Implikuje przejrzyste relacje pomiędzy producentami a konsumentami, i opiera się na solidarnym dzieleniu ryzyka i korzyści.

Agroekologia jest polityczna, wymaga ona od nas zakwestionowania i przekształcenia struktur władzy w społeczeństwie. Musimy oddać kontrolę nad nasionami, bioróżnorodnością, ziemią i terytoriami, wodą, wiedzą, kulturą i innymi dobrami wspólnymi w ręce ludzi, którzy karmią świat.

Kobiety i ich wiedza, wartości, wizje i przywództwo mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju. Migracje i globalizacja powodują, że kobiety coraz więcej pracują, jednak mają o wiele gorszy od mężczyzn dostęp do zasobów. Zbyt często, ich praca nie jest dostrzegana ani uznawana. Aby Agroekologia mogła osiągnąć swój pełny potencjał, musimy doprowadzić do równej dystrybucji władzy, zadań, podejmowania decyzji i wynagrodzenia.

Ludzie młodzi, wraz z kobietami, stanowią jedną z dwóch głównych społecznych podstaw ewolucji Agroekologii. Agroekologia może zapewnić młodym przestrzeń dla włączenia się w radykalną transformację społeczną i ekologiczną, która rozpoczęła się w wielu naszych społeczeństwach. Na młodych spoczywa odpowiedzialność za przeniesienie w przyszłość kolektywnej wiedzy, której nauczyli się od swoich rodziców, starszyzny i przodków. Są oni sługami Agroekologii dla przyszłych pokoleń. Agroekologia musi wytworzyć dynamikę społeczną i terytorialną, która stworzy możliwości dla młodzieży wiejskiej i doceni przywództwo kobiet.

Statut Fundacji

PREAMBUŁA

Mając na uwadze doniosłość społeczną kwesti permakultury, agroekologii, suwerenności żywnościowej, bioróżnorodności, ekonomii społecznej, kooperatywizmu, głębokiej ekologii, innowacji i transformacji społecznej oraz osobistej i potrzebę powołania Fundacji, która będzie realizowała zakreślone cele, dzięki wsparciu oddolnego ruchu społecznego Nyeleni oraz dzięki akcji crowdfundingowej, pozwalającej zebrać niezbędne środki fnansowe i organizacyjne do założenia Fundacji, w tym do zebrania niezbędnego funduszu założycielskiego, świadome odpowiedzialności i nadziei jaką wielu pokłada w tej organizacji, niniejszy statut przyjmujemy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

1. Fundacja Agro-Perma-Lab, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez:
–Joannę Bojczewską,
–Weronikę Koralewską,
zwane dalej Fundatorkami, oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Joannę Zys w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37/5 w dniu 4.09.2020 (Repertorium numer 3202/2020).

2. Fundusz założycielski Fundacji został zebrany dzięki wsparciu oddolnego ruchu społecznego Nyeleni oraz dzięki akcji crowdfundingowej.

3. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem ani partą polityczną. 4. Fundacja ma osobowość prawną.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Opole.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i UE.

3. Dla celów współpracy z organizacjami zagranicznymi, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

4. Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§3

1. Fundacja posiada wyróżniający ją znak grafczny (logo). Fundacja używa również innych oznaczeń oraz pieczęci według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.

§4

1 Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rolnictwa.

3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych uchwalanych przez Zarząd.

CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI §5

Celami Fundacji są:

1) działanie na rzecz rozwoju edukacji o następujących obszarach, zwanych dalej Obszarami Działań Fundacji: permakulturze, agroekologii, suwerenności żywnościowej, bioróżnorodności, ekonomii społecznej, kooperatywizmu, głębokiej ekologii, innowacji i transformacji społecznej i osobistej;

2) inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat Obszarów Działań Fundacji;

3) podejmowanie inicjatyw badawczych i analiz w dziedzinie Obszarów Działań Fundacji;

4) podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych w dziedzinie Obszarów Działań Fundacji;

5) integrowanie i tworzenie sieci edukatorów i edukatorek w dziedzinie Obszarów Działań Fundacji;

6) rozwijanie innowacyjnych programów, narzędzi i metodologii pedagogicznych w Obszarach Działania Fundacji;

7) wpływanie na na rozwój świadomości ekologicznej i społecznej, opartej na głęboko ekologicznych wartościach transformacji;

8) przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej ludzkości;

9) szerzenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy Ziemi i ludzkości;

10) wspomaganie samorealizacji ludzi we wszystkich aspektach życia, ich duchowego i twórczego rozwoju;

11) propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.

§6

1) projektowanie, organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów edukacyjnych;
2) organizowanie i fnansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjno-oświatowej, skierowanej do różnych grup społecznych;

3) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych;
4) przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu Obszarów Działania Fundacji;

5) współpracę z osobami fzycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi;
6) tworzenie sieci współpracy edukatorów i edukatorek z Obszarów Działania Fundacji oraz podnoszenie ich kompetencji;

7) gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących Obszarów Działania Fundacji;
8) prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

9) inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej dotyczącej tematyki Obszarów Działania Fundacji;
10) wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami i organizacjami z Polski i innych krajów;

11) inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju;
12) podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie;
13) fnansowanie działalności statutowej.

§7

Działalność Fundacji mieści się w zakresie następujących działalności o charakterze pożytku publicznego (z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

1) ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§8

Działalność Fundacji mieści się w zakresie następujących celów przewidzianych przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (artykuł 17, punkt 1, ustęp 4):

1) działalność naukowa;
2) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów; 3) działalność kulturalna;
4) ochrona środowiska;
5) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopatrzenia wsi w wodę;
6) ochrona zdrowia.

§9

1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego fnansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w instytucjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundatorki nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania Fundacji.

§ 11

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji,
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

§ 12

Majątek i dochody Fundacji nie mogą być:
1. wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorek, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywane na rzecz Fundatorek, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywane na rzecz Fundatorek, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Fundacji;
4. wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorki, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI § 13

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

organizowanie bieżącej działalności Fundacji,
uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów fnansowych, pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą Fundacji. 

§ 14

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Fundacji oraz Wiceprezes Fundacji, a w przypadku poszerzenia składu Zarządu – członek Zarządu.

4. Pierwszy składu Zarządu powołują i odwołują Fundatorki.

5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

6. Kolejny Zarząd powoływany jest przez jedną z Fundatorek w porozumieniu z Prezesem Zarządu lub wskazanym przez niego Członkiem Zarządu.

7. Zarząd powołany jest na okres 1 roku. W razie konieczności wynikłej z powodu śmierci lub zrzeczenia się członkostwa przed upływem kadencji, członkowie Zarządu mogą dokooptować członka organu. Decyzje w tej sprawie Zarząd podejmuje w formie uchwały.

8. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

9. Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatorki, bądź każdego członka Zarządu.

11. W posiedzeniu Zarządu winien uczestniczyć Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

12. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub zakończenia okresu trwania kadencji.

13. Każdy członek Zarządu, może posługiwać się tytułem: Dyrektor/Dyrektorka Fundacji.

§ 15

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jednak w takim przypadku za przyjęciem uchwały muszą opowiedzieć się co najmniej dwaj członkowie Zarządu.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTOWANIA FUNDACJI § 16

  1. Każdy z członków Zarządu, może reprezentować Fundację samodzielnie.

  2. Zarząd na podstawie uchwały może udzielać pełnomocnictw szczególnych do

podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

3. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.

4. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 17

1. Zmian w statucie, w tym celów statutowych Fundacji, dokonuje Zarząd w formie uchwały. Fundatorki muszą zostać niezwłocznie poinformowane o zamiarze zmiany celów działania Fundacji. Zmiana celów działania Fundacji wymaga zgody co najmniej jednej z Fundatorek.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w formie uchwały. Fundatorki powinny zostać niezwłocznie poinformowane o zamiarze połączenia z inną fundacją.

§ 19

1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą kutemu przyczyny, tj.osiągnięte zostaną cele Fundacji lub wrazie wyczerpania środków fnansowych i majątku Fundacji. Dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o likwidacji Fundacji jest dniem otwarcia likwidacji.

2. W uchwale o likwidacji Fundacji, Zarząd wyznacza likwidatora bądź likwidatorów Fundacji. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu Fundacji.

3. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora Fundacji, do reprezentowania Fundacji w okresie likwidacji uprawionych jest dwóch likwidatorów działających łącznie.

4. Likwidatorzy niezwłocznie zawiadamiają sąd rejestrowy właściwy dla Fundacji o otwarciu likwidacji Fundacji oraz o osobach likwidatorów.

5. Na dzień otwarcia likwidacji Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie fnansowe oraz listę zobowiązań Fundacji.

6. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżącą działalność Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania, a także dokonać wszelkich innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.

7. Pozakończeniu likwidacji likwidatorzy sporządzają sprawozdanie fnansowe na dzień zakończenia likwidacji.

8. W przypadku, gdy po zakończeniu likwidacji Fundacji, pozostanie jakikolwiek majątek Fundacji, Likwidatorzy podejmują uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

9. Po przekazaniu składników, o których mowa w pkt 8 powyżej, Likwidatorzy złożą wniosek do właściwego dla Fundacji rejestru sądowego o wykreślenie Fundacji z KRS.

Zmieniona treść statutu została przyjęta jednogłośnie i jednomyślnie przez Członkinie Zarządu w dn. 22.01.2022r.